Algemene aannemingsvoorwaarden

1. TOEPASBAARHEID
 • Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Klant door het aanvragen van een offerte bij de naamloze vennootschap “Holgo”, met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Europark 120, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0455.392.432 (de “Vennootschap”) dat enkel volgende normen van toepassing zijn op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen de Vennootschap en de Klant, zowel huidige als toekomstige: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige) (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst, met uitzondering van de algemene voorwaarden die hieraan zouden zijn gehecht door de Klant; (2) de schriftelijke orderbevestiging; (3) deze Algemene Voorwaarden; (4) artt. 4-39 en 41-88 van het Weens Koopverdrag; (5) de Unidroit Principles; (6) het Belgische recht.
  De Vennootschap wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van de door een vertegenwoordiger van de Vennootschap (en/of Klant) handgeschreven of uitdrukkelijk gemarkeerde en geparafeerde bepalingen. Deze uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekende of gemarkeerde en geparafeerde afwijkingen zijn slechts geldig voor het project waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige projecten.
 • De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen de Vennootschap en de Klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige Algemene Voorwaarden.
 • De Vennootschap behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te passen en/of te wijzigen.
 • Onder Klant wordt ook verstaan, iedereen die in naam en/of voor rekening van een derde een beroep doet op de Vennootschap.
2. OFFERTE, ORDER EN OVEREENKOMST
 • De offerte is geldig gedurende 60 dagen, waarna de Vennootschap de offerte zonder voorafgaande melding kan terugtrekken. In elk geval zijn alle offertes van de Vennootschap vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant.
  Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is de Vennootschap in rechte te verbinden de order van de Klant schriftelijk bevestigt, dan wel zodra de Vennootschap met de uitvoering van de order een aanvang maakt.
 • De Vennootschap is vrij de partijen te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan.
3. PRIJS
 • Alle prijzen zijn BTW exclusief en worden in euro uitgedrukt.
  Voor elk project afzonderlijk wordt een prijs op maat berekend. Deze is slechts geldig voor het welbepaalde project en geldt dus niet voor eventuele andere, zelfs gelijkaardige projecten.
 • Alle leveringen van werken en/of producten die niet expliciet werden voorzien in de offerte en/of overeenkomst, worden geacht meerwerken te zijn op vraag van de Klant, en worden als dusdanig aangerekend aan de Klant.
 • De Vennootschap heeft het recht de prijzen aan te passen wanneer leveringen van welbepaalde werken en/of producten die werden voorzien in de offerte en/of overeenkomst niet (kunnen) worden uitgevoerd, om redenen onafhankelijk van de Vennootschap, waaronder maar niet beperkt tot foutieve berekeningen inzake hoeveelheid, etc.
 •  De Vennootschap heeft het recht de prijzen aan te passen wanneer zij onvoorziene moeilijkheden ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld maar zonder hiertoe beperkt te zijn, moeilijkheden bij het bewerken van de ondergrond.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen zijn volgende kosten niet inbegrepen en ten laste van de Klant: prijzen van verpakking, transport- en verplaatsingskosten met inbegrip van de transportverzekering, portkosten, werfvergaderingen, kosten verbonden aan speciale werkomstandigheden, invoerrechten, heffingen, en belastingen.
 • Behoudens wanneer de Klant en Vennootschap een oppervlakteprijs of dagprijs zijn overeengekomen, worden de transport- en verplaatsingskosten berekend vanop de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, en gefactureerd per verplaatsing en op basis van forfaitaire prijzen.
 •  Behoudens wanneer de Klant en Vennootschap een oppervlakteprijs of dagprijs zijn overeengekomen, zullen de gepresteerde werkuren vanaf de aankomst tot vertrek op de werf worden gefactureerd, met inbegrip van eventueel oponthoud, zoals maar zonder hiertoe beperkt te zijn, verplichte opleiding aangaande veiligheidsinstructies, niet volbrengen door de Klant van de verplichtingen als omschreven in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, agressie op de werf, etc.
 • Alle prijzen m.b.t. de levering van werken en/of producten, zijn van toepassing voor werken die uitgevoerd worden op werkdagen tussen 07.00 uur en 18:00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen, buiten de kantooruren en tijdens het officieel bouwverlof zijn hogere prijzen van toepassing.
 • Vervanging van ontbrekende materialen door andere, wijziging van leverancier(s) om redenen onafhankelijk van de Vennootschap, evenals valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de datum van de offerte en/of overeenkomst en de levering van de werken en/of producten, geven de Vennootschap de bevoegdheid de overeengekomen prijs evenredig te verhogen.
 • De Vennootschap kan de Klant te allen tijde, en zelfs tijdens de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om betalingswaarborgen te verstrekken, met dien verstande dat de uitvoering van de overeenkomst vanaf dit verzoek tot aan de definitieve verstrekking van de gevraagde betalingswaarborg wordt geschorst. De Vennootschap heeft het recht de overeenkomst zonder voorafgaande aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst eenzijdig te beëindigen indien de Klant de betalingswaarborg niet heeft verstrekt binnen een termijn van 14 dagen nadat voormeld verzoek hem ter kennis werd gebracht.
4. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
 • De verantwoordelijkheid van de Vennootschap beperkt zich tot een nauwkeurige uitvoering van het order, zoals overeengekomen bij het afsluiten van de overeenkomst. De Klant staat in voor het doorgeven van de juiste informatie omtrent hoeveelheid, ondergrond, etc. De Vennootschap is geenszins verplicht om de door de Klant verstrekte gegevens te controleren op hun juistheid en accuraatheid.
 • Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is de Vennootschap gerechtigd wijzigingen en/of aanvullende werken uit te voeren waarvan de noodzakelijkheid blijkt tijdens de uitvoering van de contractueel voorziene werken. Deze wijzigingen en/of aanvullende werken zullen automatisch worden aangerekend en geacht aanvaard te zijn door de Klant.
 • Indien bepaalde producten, om redenen onafhankelijk van de Vennootschap, niet voorradig zijn, kan de Vennootschap deze ontbrekende producten naar eigen keuze en inzicht vervangen door een functioneel equivalent. Dit kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een vermindering in prijs of een ontbinding van de overeenkomst. De eventuele meerprijs van een dergelijke vervanging is niet inbegrepen in de prijs en, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, ten laste van de Klant.
 • Behoudens uitdrukkelijk akkoord tussen partijen is de aanwezigheid van de Vennootschap op de werfvergaderingen niet vereist.
 • De waarborgen die aan de Vennootschap zouden kunnen worden gevraagd, zullen desgevallend worden gesteld door de C.V. van de gezamenlijke borgstelling van de Nationale Belgische Bouwfederatie.
5. UITVOERINGSTERMIJN
 • De opgegeven uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief en maken geen essentieel bestanddeel van de overeenkomst uit. In geval van overschrijding van de aangegeven termijn, zullen de Vennootschap en de Klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen. Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan aanleiding geven tot een ontbinding van de overeenkomst. Wijzigingen en/of aanvullende werken hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke uitvoeringstermijnen vervallen. Gedeeltelijke uitvoering heeft geen verbreking van de overeenkomst tot gevolg.
 • De Klant draagt de verantwoordelijkheid om de Vennootschap op de hoogte te brengen van iedere wens tot wijziging in de uitvoeringsdata en dit minstens drie werkdagen voor hetzij de geplande start van de uitvoering van de overeenkomst (i.g.v. de Klant de uitvoering wenst uit te stellen), hetzij de gewenste start van de uitvoering van de overeenkomst (i.g.v. de Klant de uitvoering wenst te vervroegen).
 • De Vennootschap is niet aansprakelijk voor vertragingen, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van de Vennootschap, de Klant en/of enige andere derde.
6. INFORMATIE EN STALEN
 • De Klant wordt geacht op de hoogte te zijn van alle kenmerken van de door hem bestelde werken en/of producten. De Klant kan geen enkel recht ontlenen aan de informatie, stalen of modellen die de Vennootschap op eigen initiatief of op verzoek van de Klant zou verstrekken.
 • De afnemingen en/of alle andere proefverrichtingen dienen steeds te gebeuren in de aanwezigheid van een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de Vennootschap. De Vennootschap heeft het recht om voor elke ongunstige proef een tegenproef te eisen in een laboratorium van haar eigen keuze.
7. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID
 • De Klant moet direct bij de uitvoering van de werken een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft ondermeer betrekking op: (louter exemplatieve opsomming) hoeveelheid en afmetingen, conformiteit van de uitvoering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc.
  Direct verifieerbare afwijkingen moet de Klant onmiddellijk op de werkbon noteren, bij gebreke waarvan hij geacht wordt deze werken te aanvaarden als overeengekomen.
 • Indien de Klant of zijn vertegenwoordiger bij de beëindiging van de werken op de plaats van de uitgevoerde werken aanwezig is, zal de werkbon onmiddellijk ter ondertekening worden aangeboden. Indien de Klant of zijn vertegenwoordiger bij de beëindiging van de werken niet op de plaats van de uitgevoerde werken aanwezig is, zal de werkbon via e-mail naar de Klant worden verzonden. De Klant dient de werkbon binnen de 48 uur na beëindiging van de werken, al dan niet mits voorbehoud, ondertekend terug te bezorgen aan de Vennootschap. Bij gebrek aan teruggezonden ondertekende werkbon en/of reactie vanwege de Klant binnen voormelde termijn, wordt de Klant geacht bij de beëindiging van de werken zonder voorbehoud akkoord te zijn gegaan met de oplevering.
 • De Klant moet de geleverde werken en producten binnen de 24 uur na uitvoering grondig keuren. Het plaatsen van een asfaltlaag op de plaats van de uitgevoerde werken en/of de ondertekening van de werkbon zonder voorbehoud wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding en geldt als oplevering van de geleverde werken en producten.
 • De Klant verliest het recht zich op de non-conformiteit of het gebrek van de werken en/of producten te beroepen, indien hij de Vennootschap niet binnen de 48 uur nadat hij deze non-conformiteit of dit gebrek heeft ontdekt of behoorde te ontdekken, aangetekend en met de vermelding van het factuurnummer of het nummer van de bestelbon, op de hoogte brengt, met een nauwkeurige identificatie van de werken en/of producten en een gedetailleerde opgave van de niet-conformiteit of het gebrek.
 • De Klant verliest in iedere geval het recht zich op de non- conformiteit of het gebrek te beroepen, indien hij de Vennootschap niet ten laatste binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de datum der eindfactuur op bovenstaande wijze op de hoogte brengt.
 • De Vennootschap is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit wijzigingen die door de Klant en/of een derde aan de werken en/of producten worden aangebracht.
  De Vennootschap is in geen geval aansprakelijk voor de verkeerde aanwending van de geleverde werken en/of producten, de door de Klant of derden toegebrachte schade en/of het niet- naleven door de Klant van wettelijke en/of andere verplichtingen.
  De Vennootschap is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van indirecte schade, noch van schade die het factuurbedrag (excl. BTW) en/of de door de Vennootschap aangegane polis BA-uitbating overstijgt.
  De Vennootschap is in geen geval aansprakelijk voor fouten te wijten aan foutieve of onvolledige informatie of gegevens zoals door de Klant meegedeeld.
 • In geval van tijdig en correct gemelde non-conformiteit of gebrek, zal de Vennootschap naar eigen keuze en inzicht: (1) de non-conforme of gebrekkige werken, producten en/of delen van de werken vervangen; of (2) de non-conformiteit of het gebrek vergoeden.
 • Behoudens uitdrukkelijk akkoord van de Vennootschap mag de Klant aan de geleverde werken geen werkzaamheden door derden laten uitvoeren met het oog op het herstel van beweerde gebrekkige werken, producten en/of delen van de werken.
 • De Vennootschap behoudt zich het recht voor om, zelf dan wel zijn afgevaardigde, samen met de Klant, ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan.
 • Klachten ontheffen de Klant in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de in deze Algemene Voorwaarden gestelde termijn.
 • De Klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.
8. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
  • De Klant draagt de verantwoordelijkheid om:
   • ervoor te zorgen dat een door hem aangestelde verantwoordelijke de algemene werken op de gehele werf opvolgt, de werfvergaderingen bijwoont, en werfverslagen opmaakt;
   • de werkplaatsen steeds vrij te houden, zodat de Vennootschap over de nodige ruimte beschikt om de werken uit te voeren;
   • te voorzien in sanitaire infrastructuur voor de werknemers van de Vennootschap;
   • de veiligheid op de werf te garanderen;
   • de Vennootschap op de hoogte te brengen van de mogelijke algemene werken die door derden op de gehele werf worden uitgevoerd, zodanig dat de nodige preventieve maatregelen kunnen worden genomen om elke vorm van ongeval te vermijden;
   • de Vennootschap voorafgaand aan de levering van producten en/of werken, op de hoogte te brengen van mogelijke standaard- en wettelijke voorwaarden waaraan de werken en/of producten dienen te voldoen.
 • Indien de Klant niet aan deze verplichtingen voldoet, behoudt de Vennootschap zich het recht voor de werken (tijdelijk) te onderbreken. De kosten verbonden aan deze onderbreking worden aanzien als een oponthoud in de zin van artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden, en gefactureerd aan de Klant. Deze kosten hebben ondermeer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): extra gepresteerde uren, extra transport- en verplaatsingskosten, etc.
 • De Klant draagt alle kosten die de Vennootschap heeft gemaakt als gevolg van om het even welke tekortkoming van de Klant aan zijn verbintenissen uit de overeenkomst.
9. OVERMACHT EN HARDSHIP
 • De Vennootschap is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.
 • In geval van overmacht of hardship kan de Vennootschap naar eigen keuze en inzicht (1) functionele equivalenten gebruiken; (2) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (3) de overeenkomst bij aangetekende brief beëindigen of ontbinden; en/of (4) de Klant uitnodigen om de overeenkomst te heronderhandelen. Indien de Klant niet te goeder trouw deelneemt aan de heronderhandelingen, kan de Vennootschap de rechtbank verzoeken nieuwe contractsvoorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen.
 • Onder overmacht en hardship worden ondermeer verstaan (louter exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid/schaarste aan onderdelen, ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, grondstofschaarste, oorlog, mobilisatie, ziekte of ongevallen, communicatie- en informaticastoringen, transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen, panne, file, etc.
10. FACTUUR EN BETALING
 • De Klant moet zijn klachten met betrekking tot facturen binnen de drie werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk overmaken.
 • Alle facturen dienen te worden betaald binnen een termijn van zestig (60) kalenderdagen na factuurdatum, met uitzondering van de facturen voor huur van water- en borstelwagens, dewelke binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum dienen te worden betaald.
 • Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. Er wordt geen korting toegestaan voor contante betalingen. Enkel kwitanties ondertekend door personen die bevoegd zijn de Vennootschap in rechte te verbinden zijn geldig.
 • Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen (conform artikel 10.2):
  • geldt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rentevoet van 1 %, die maandelijks wordt gekapitaliseerd;
  • is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15 % van het factuurbedrag met een minimum van honderd euro (€ 100,00), onverminderd het recht van de Vennootschap om hogere schade te bewijzen;
  • is de Klant gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
  • worden alle andere, zelfs niet vervallen facturen van de Vennootschap op de Klant onmiddellijk opeisbaar;
  • heeft de Vennootschap het recht de (verdere) uitvoering van de betreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Klant te schorsen en/of bij aangetekende brief te beëindigen of ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Bij een eventuele heropstart, wordt een heropstartkost aangerekend ten bedrage van 10% van de openstaande facturen.
 • Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen.
11. ANNULATIE

Ingeval een order door of lastens de Klant wordt geannuleerd, is laatstgenoemde gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding dewelke overeenstemt met het minimumtarief zoals vermeld op de offerte, onverminderd het uitdrukkelijke recht van de Vennootschap om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd.

12. ONDERAANNEMING
 • De Vennootschap heeft het recht om (een deel van) de overeengekomen werken in onderaanneming te geven.
 • Indien de Vennootschap optreedt als onderaannemer, heeft de Vennootschap een rechtstreekse vordering op de bouwheer/opdrachtgever, ten belope van wat laatstgenoemde aan de medecontractant- hoofdaannemer verschuldigd is op het ogenblik van het instellen van de rechtstreekse vordering.
 • Indien de Vennootschap optreedt als onderaannemer, heeft de Vennootschap bovendien een pandrecht op alle schuldvorderingen van de medecontractant- hoofdaannemer, die voortkomen uit het aannemingscontract met betrekking tot de werken waarvoor op de Vennootschap- onderaannemer een beroep werd gedaan.
 • De in dit artikel vermelde rechtstreekse vordering, evenals het in dit artikel opgenomen pandrecht, hebben niet enkel betrekking op de desbetreffende schuldvorderingen, maar ook op de accessoria, zoals de verwijlinteresten en de eventuele vergoeding krachtens strafbeding.
13. RECHTSVERWERKING

Het eventueel of zelfs herhaaldelijk niet toepassen van enig recht kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

14. NETTING
 • In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen de Vennootschap en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen de Vennootschap en de Klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.
 • Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Klant en de Vennootschap doorgevoerde schuldvergelijking.
15. OPSCHORTING EN ONTBINDING

In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, procedure in het kader van de wet continuïteit ondernemingen, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kunnen schaden, houdt de Vennootschap zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Klant op te schorten tot het ogenblik dat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Klant beëindigd of ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de beëindiging of ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van de Vennootschap om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

16. VERTROUWELIJKHEID EN INTELLECTUELE EIGENDOM
 • Alle plannen, tekeningen, afbeeldingen, documenten, know-how of informatie van welke aard ook, die aan de Klant worden verstrekt tijdens de onderhandelingen, de uitvoering of levering van werken en/of producten, moeten vertrouwelijk behandeld worden. Op het eerste verzoek van de Vennootschap moeten de bovenvermelde stukken worden teruggeven.
 • Deze documenten en informatie blijven eigendom van de Vennootschap en mogen niet aan derden worden meegedeeld, of (in)direct, geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn, tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Vennootschap. De Klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de Vennootschap behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen.
 • De levering van werken en/of producten door de Vennootschap aan de Klant houdt geen enkele overdracht in van enig intellectueel eigendomsrecht. De vergoedingen betaald door de Klant houden geen betaling in voor de overdracht van enig zulk recht.
 • De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft ook na de beëindiging of het einde van de overeenkomst bestaan.
17. PERSOONSGEGEVENS EN BEELDMATERIAAL
 • De Klant geeft aan de Vennootschap de toelating om de door de Klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door de Vennootschap aangeboden werken en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen de Vennootschap en de Klant.
 • De Klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de Klant geen commerciële informatie van de Vennootschap meer wenst te ontvangen, dient de Klant de Vennootschap hiervan op de hoogte te brengen.
 • De Klant geeft aan de Vennootschap de toelating om beeldmateriaal van de bij de Klant geleverde werken en/of producten te gebruiken voor: (louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de website van de Vennootschap, publicatie in folders, etc.
 • De Partijen verwerken elkaars identiteits- en contactgegevens, evenals deze van hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers en de boekhouding. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de 30bis aangifte van werken, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten) en/of het gerechtvaardigd belang van de relevante Partij. Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval tevens de E-ID gegevens of het Limosa-nummer verwerkt.
  De Partijen verbinden zich ertoe om deze persoonsgegevens eerlijk te verwerken, alleen met het oog op de voormelde doeleinden, alsook met de grootst mogelijke discretie, en dit in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zij zullen deze persoonsgegevens alleen doorgeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. In elk geval erkennen Partijen dat de overdracht van persoonsgegevens aan de aanbestedende overheid gerechtvaardigd is met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst en de naleving van de wettelijke verplichtingen inzake overheidsopdrachten
  Holgo nv verbindt zich er toe dezelfde verplichtingen op te leggen aan zijn (sub)onderaannemer(s).
  Elke Partij heeft kennis van zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst Holgo nv uitdrukkelijk naar de Data Protection Notice, zoals toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst en terug te vinden op de website www.holgo.be. De andere Partij bevestigt kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en de inhoud ervan te aanvaarden.
18. GESCHILLEN

Alle geschillen tussen de Vennootschap en de Klant vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren.

19. TAAL

De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden is de enige authentieke. Deze Algemene Voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar en zijn tevens te consulteren op www.holgo.be.

Scroll naar boven